Winkelwagen

0 product(en) € 0.00

Bent u op zoek naar :

Zwenkwielen | Bokwielen | Meubelwielen | Bakkerij Zwenkwielen |RVS Zwenkwielen | Transportwielen | Zwaarlast | Rolcontainer wielen | wielen voor wasserijen etc. etc.

Dit alles kan u vinden in onze I-Shop Lagero is de exclusive verdeler van diverse grote duitse fabrikanten voor de BeNeLux , hierdoor bent u verzekerd van Kennis , betrouwbaarheid , goede service en een uitstekende prijs / kwaliteit verhouding.

Algemene Voorwaarden CASCOO benelux c/o Lagero

Lagero handelend onder de naam CASCOO benelux c/o Lagero is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56863349 en is gevestigd aan de Boedapestlaan (3404 VD) te IJsselstein. 

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Verkoper: De aanbieder van producten aan Koper, hierna: CASCOO benelux c/o Lagero.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door CASCOO benelux c/o Lagero.
 7. Producten: De producten die CASCOO benelux c/o Lagero aanbiedt zijn: rolcontainers, meubelhondjes, zwenkwielen, zwenkwielen geremd, bokwielen, industriewielen en aanverwante artikelen.
 8. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van CASCOO benelux c/o Lagero, waarmee deze algemene voorwaarden onverbrekelijk verbonden zijn.
 9. De website die Lagero gebruikt is: https://www.lagero.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van CASCOO benelux c/o Lagero en iedere Overeenkomst tussen CASCOO benelux c/o Lagero en Koper en op elk product dat door CASCOO benelux c/o Lagero wordt aangeboden.
 2. Alleen de algemene voorwaarden van CASCOO benelux c/o Lagero zijn van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met CASCOO benelux c/o Lagero is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door CASCOO benelux c/o Lagero gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. CASCOO benelux c/o Lagero heeft te allen tijde het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een voor CASCOO benelux c/o Lagero gegronde reden te weigeren.
 3. De aanbieding bevat een zo volledige en nauwkeurige mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. De door CASCOO benelux c/o Lagero gebruikte afbeeldingen zijn enkel ter illustratie, Koper kan geen rechten aan deze afbeeldingen ontlenen.
 4. Levertijden in offertes van CASCOO benelux c/o Lagero zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CASCOO benelux c/o Lagero niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of speciale offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van CASCOO benelux c/o Lagero heeft aanvaard en CASCOO benelux c/o Lagero deze aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is CASCOO benelux c/o Lagero daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 3. CASCOO benelux c/o Lagero is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 4. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een bedrijf.
 5. Het herroepingsrecht is voor Koper zijnde een Consument van toepassing. Enkel ongebruikte producten kunnen in de originele (en verzegelde) verpakking kunnen worden teruggenomen indien dit binnen 14 dagen nadat de Producten door CASCOO benelux c/o Lagero zijn geleverd ondubbelzinnig is gemeld. Ingeval van terugzending zijn de rechtstreekse kosten van retour voor rekening van Koper.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. CASCOO benelux c/o Lagero zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CASCOO benelux c/o Lagero het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CASCOO benelux c/o Lagero aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CASCOO benelux c/o Lagero worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CASCOO benelux c/o Lagero zijn verstrekt, heeft CASCOO benelux c/o Lagero het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
 4. CASCOO benelux c/o Lagero kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen in de vorm van een (volledige) vooruitbetaling.
 5. CASCOO benelux c/o Lagero is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat CASCOO benelux c/o Lagero is uit gegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CASCOO benelux c/o Lagero bekend was.
 6. Koper vrijwaart CASCOO benelux c/o Lagero voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
 7. Indien en voor zover CASCOO benelux c/o Lagero, door welke reden dan ook, de door Koper geplaatste order niet kan leveren, is Koper slechts gerechtigd om de groothandelswaarde van de producten te ontvangen.

 

Artikel 6 Levering

 1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van CASCOO benelux c/o Lagero.
 2. Koper dient verzendkosten te voldoen indien het orderbedrag minder dan 500,- euro bedraagt.
 3. Indien de zaken worden bezorgd door een externe vervoerder komen deze kosten eveneens voor rekening van de Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Vooraf berekende verzendkosten op een offerte van CASCOO benelux c/o Lagero zijn te allen tijde een schatting. Koper kan aan een dergelijke schatting dan ook geen rechten aan ontlenen.
 5. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door CASCOO benelux c/o Lagero of er door andere omstandigheden buiten de macht van CASCOO benelux c/o Lagero enige vertraging ontstaat, heeft CASCOO benelux c/o Lagero recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient CASCOO benelux c/o Lagero schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 6. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 7. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CASCOO benelux c/o Lagero gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 8. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van Koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van Koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
 9. Indien CASCOO benelux c/o Lagero een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze te allen tijde indicatief.
 10. Het molestrisico komt steeds ten laste van Koper.
 11. Koper dient zelf te onderzoeken of verzending van het product naar desbetreffende land mogelijk is. Koper draagt zelf verantwoordelijkheid om zichzelf te informeren over de verzending.
 12. Indien CASCOO benelux c/o Lagero optreedt als handelsagent van CASCOO Europe is enkel en alleen verzending van CASCOO Europe producten mogelijk binnen de Benelux.
 13. Koper dient zelf te onderzoeken of verzending van het product aan alle wet- en regelgeving van desbetreffende land van ontvangst voldoet. Koper draagt zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van lokale wet- en regelgeving en douaneregels en de kosten die hieraan verbonden zijn.
 14. CASCOO benelux c/o Lagero is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. CASCOO benelux c/o Lagero is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 15. Leveringen worden enkel en alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen tussen Partijen .
 16. CASCOO benelux c/o Lagero behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om het product te kunnen beoordelen. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en het product conform de gebruiksaanwijzingen te gebruiken. CASCOO benelux c/o Lagero erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan CASCOO benelux c/o Lagero te worden gemeld op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van het factuurnummer. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 24 uur na de ontdekking doch uiterlijk binnen een week na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Koper is verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Indien Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van CASCOO benelux c/o Lagero op de wijze zoals door CASCOO benelux c/o Lagero aangegeven.
 5. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 6. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan CASCOO benelux c/o Lagero te wijten is, zal CASCOO benelux c/o Lagero na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op CASCOO benelux c/o Lagero.
 7. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende product.

 

Artikel 8 Prijzen

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en verpakkingskosten weergegeven voor Koper zijnde een Bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en verpakkingskosten weergegeven voor Consumenten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Koper dient zelf onderzoek te doen naar in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van Koper.
 4. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door CASCOO benelux c/o Lagero naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.
 5. CASCOO benelux c/o Lagero is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Koper tijdig geïnformeerd zal worden. Indien er sprake is van prijswijzigingen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien CASCOO benelux c/o Lagero kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.

 

 

Artikel 9 Betaling en incassobeleid

 1. Indien er sprake is van betaling op factuurbasis, dient de betaling in zijn geheel binnen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen gedaan te worden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum gemeld te worden. Eventuele bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van CASCOO benelux c/o Lagero.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van CASCOO benelux c/o Lagero op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Alle door CASCOO benelux c/o Lagero gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Koper zijnde een Bedrijf niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper van rechtswege in verzuim.
 6. Wanneer Koper zijnde een Consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet binnen de daarvoor door CASCOO benelux c/o Lagero gestelde termijn, ontvangt Koper eerst een schriftelijke aanmaning alvorens zij in verzuim raakt. In de aanmaning wordt haar een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten en de verdere gevolgen van het intreden van het verzuim. Indien Koper binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, is Koper in verzuim.
 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal CASCOO benelux c/o Lagero zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door CASCOO benelux c/o Lagero geleverde zaken, blijven eigendom van CASCOO benelux c/o Lagero totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met CASCOO benelux c/o Lagero gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien de eigendom nog niet volledig is verschaft door CASCOO benelux c/o Lagero.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht CASCOO benelux c/o Lagero zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Voor het geval dat CASCOO benelux c/o Lagero zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan CASCOO benelux c/o Lagero of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CASCOO benelux c/o Lagero zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 6. CASCOO benelux c/o Lagero heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van CASCOO benelux c/o Lagero. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal CASCOO benelux c/o Lagero de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper tenzij anders overeengekomen.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan CASCOO benelux c/o Lagero worden vergoed door Koper.

 

Artikel 11 Garantie

 1. CASCOO benelux c/o Lagero staat niet in voor eventuele kleine afwijkingen tot 10% ten opzichte van de overeenkomst in producten, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid van de producten.
 2. Eventuele garanties strekken slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende de opgegeven garantietermijn welke overeenkomt met de fabrieksgarantie.
 3. Eventuele specifieke garantietermijnen staan vermeld in de productomschrijving.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal CASCOO benelux c/o Lagero de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van CASCOO benelux c/o Lagero, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan CASCOO benelux c/o Lagero te retourneren en de eigendom aan CASCOO benelux c/o Lagero te verschaffen. De retourkosten zijn voor het terugzenden zijn voor rekening van Koper.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CASCOO benelux c/o Lagero, Koper (of derden) wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt. Schade ten gevolge van het gebruiken van het product zonder training komt geheel voor risico en rekening van Koper.
 6. Retournering is slechts mogelijk indien de producten verzegeld zijn, in nieuwstaat verkeren en ongebruikt zijn. Het staat uitsluitend aan CASCOO benelux c/o Lagero om dit te beoordelen.
 7. Indien de door CASCOO benelux c/o Lagero verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
 8. Ingeval van doorverkoop van de Producten komt de garantie te vervallen.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. CASCOO benelux c/o Lagero is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt indien betaling door middels van een vooruitbetaling is overeengekomen.
 2. Bovendien is CASCOO benelux c/o Lagero bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en) zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met CASCOO benelux c/o Lagero gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 3. Voorts is CASCOO benelux c/o Lagero bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CASCOO benelux c/o Lagero op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien CASCOO benelux c/o Lagero de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. CASCOO benelux c/o Lagero behoudt steeds het recht een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door CASCOO benelux c/o Lagero leidt tot aansprakelijkheid van CASCOO benelux c/o Lagero jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door CASCOO benelux c/o Lagero in rekening gebrachte kosten tot maximaal eenmaal de orderwaarde, behoudens opzet of schuld van CASCOO benelux c/o Lagero.
 2. CASCOO benelux c/o Lagero is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door CASCOO benelux c/o Lagero geleverde producten is uitgesloten.
 3. CASCOO benelux c/o Lagero is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt jegens Koper of derden indien CASCOO benelux c/o Lagero optreedt als handelsagent van CASCOO EUROPE in de zin van artikel 6:170 BW. CASCOO Europe vrijwaart CASCOO benelux c/o Lagero voor alle vergoeding van schade.
 4. De aansprakelijkheid van CASCOO benelux c/o Lagero zal in ieder geval niet meer bedragen dan het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 5. Koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het installeren van Product. Schade ten gevolge van het verkeerd installeren c.q. plaatsen c.q. gebruiken is voor eigen risico en rekening van Koper.
 6. CASCOO benelux c/o Lagero is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of oneigenlijk en ondeugdelijk gebruik van Producten door Koper. Indien er sprake is van meegeleverde instructies dient Koper hier zich aan te houden.
 7. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, en/of informatie die hij aan CASCOO benelux c/o Lagero verstrekt in het kader van de overeenkomst.
 8. Koper vrijwaart CASCOO benelux c/o Lagero van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 9. CASCOO benelux c/o Lagero staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens CASCOO benelux c/o Lagero verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. CASCOO benelux c/o Lagero is nimmer aansprakelijk voor vertraging van levering indien het product is overgedragen aan een externe vervoerder.
 11. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van CASCOO benelux c/o Lagero vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij CASCOO benelux c/o Lagero binnen een halfjaar nadat Koper zijnde een rechtspersoon bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 12. De aansprakelijkheid van CASCOO benelux c/o Lagero eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst indien Koper een rechtspersoon is.

 

Artikel 14 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van CASCOO benelux c/o Lagero verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. CASCOO benelux c/o Lagero is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van CASCOO benelux c/o Lagero, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan CASCOO benelux c/o Lagero zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van CASCOO benelux c/o Lagero en (xi) overige situaties die naar het oordeel van CASCOO benelux c/o Lagero buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. CASCOO benelux c/o Lagero heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CASCOO benelux c/o Lagero zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel CASCOO benelux c/o Lagero ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CASCOO benelux c/o Lagero gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van CASCOO benelux c/o Lagero berusten uitsluitend bij CASCOO benelux c/o Lagero en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van CASCOO benelux c/o Lagero rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CASCOO benelux c/o Lagero. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door CASCOO benelux c/o Lagero opgeleverde zaken, dient CASCOO benelux c/o Lagero expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van CASCOO benelux c/o Lagero rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. CASCOO benelux c/o Lagero is gerechtigd foto’s te plaatsen van de door de Koper afgenomen producten op haar website en/of social media kanalen ter promotie- en/of reclamedoeleinden.
 5. Bij overtreding van dit artikel is Koper een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000,- alsmede EUR 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

 

 

 

 

Artikel 17 Geheimhouding

 1. CASCOO benelux c/o Lagero en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien CASCOO benelux c/o Lagero op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en CASCOO benelux c/o Lagero zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is CASCOO benelux c/o Lagero niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen CASCOO benelux c/o Lagero en Koper ook de door hen in te schakelen derden op.
 4. Bij overtreding van dit artikel is Koper een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000,- alsmede EUR 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging       

 1. CASCOO benelux c/o Lagero gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal CASCOO benelux c/o Lagero de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 2. Indien CASCOO benelux c/o Lagero op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service van CASCOO benelux c/o Lagero of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil CASCOO benelux c/o Lagero de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. CASCOO benelux c/o Lagero zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 5. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melde.n via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

  Voordat u bij de Stichting Geschillencommissie klaagt over Lagero.nl, dient u zich eerst met uw klacht tot onze webshop te wenden. Alleen wanneer u niet binnen een redelijke termijn respons ontvangt of wanneer uw klacht niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kunt u een klacht bij Webshop Keurmerk indienen. 

Artikel 20 Herroeping recht

 1. Koper heeft wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour zonder opgave van reden. Na deze melding heeft de koper NOGMAALS 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Maakt de koper gebruik van zijn retourrecht dan wordt het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de retourmelding teruggestort.
  Hiervoor kan het modeldocument (https://www.lagero.nl/herroeping.doc) gebruikt worden dat wij op de site hebben geplaatst.
 2. De kosten voor zending terug naar Verkoper komen wel voor de rekening van de consument.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen CASCOO benelux c/o Lagero en Koper is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen CASCOO benelux c/o Lagero en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank de rechtbank Midden-Nederland, Locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

IJsselstein, 8 juni 2019.